بازدید اعضاءشورای اسلامی وشهردارشاهدشهربه همراه رِئیس هیئت فوتبال شهرستان شهریار ازتیمهای شهاب وگلوش شاهدشهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی وشهرداری شاهدشهر :
درهفته دوم شروع لیگ برتر فوتبال شهرستان شهریار اعضاء شورای اسلامی آقایان : مهدی بهمن زاده رئیس شورا . احمدحسنی . ابراهیم زارع . حسین یاری عضو شورای اسلامی . و مهندس سلمانی شهردار شاهد شهر . آقای قنبریان رئیس هیئت فوتبال شهریار ازبازی دو تیم شهاب وگلوش شاهدشهر بازدید به عمل آوردندوحمایت همه جانبه از تیمهای پایه وبزرگسال رابیان نمودند. 
8:46/14 مرداد 1398/دوشنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
اخبار مربوطه
googleanaletics