تکمیل و واگذاری مجتمع ورزشی و استخر شهدای غواص شاهد شهر

تکمیل و واگذاری مجتمع ورزشی و استخر شهدای غواص شاهد شهر
به گزارش واحد روابط شهرداری شاهد شهر استخر و مجموعه شهدای شاهد شهر تکمیل و به پیمانکار جهت بهره برداری شهروندان شاهد شهر واگذار گردید
مهندس خانی شهردار شاهدشهر اظهار داشتند که داشتند استخر و مجموعه ورزشی با داشتن رشته های رزمی متعدد و فوتسال و زمین چمن از ملزومات بسیار مهم جهت استفاده جوانان و شهروندان شاهد شهری می باشد.
9:0/10 آبان 1401/سه شنبه

نظرات کاربران
5/5 1 0 0
googleanaletics