مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شاهدشهرداود صالحی 
مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری شاهدشهر

 

اهداف سازمان  :

1-تلاش برای بهبود امر عبور و مرور در شهر از طریق مطالعه ، برنامه ریزی ، طراحی ، آموزش

2-نظارت و هماهنگی در امر حمل و نقل شهر جهت جابجا یی ایمن ، ارزان ، سر یع ، و راحت مسافران ، عابران و کالا

وظایف سازمان  :

3-تهيه آمار و اطلاعات و ايجاد بانك اطلاعات حمل و نقل و ترافيك شهر و ارتباط قوي با دستگاههاي ذيربط.

4-تهیه برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت .

5- تدوين نظام برنامه‌ريزي و تهيه طرحهاي مورد نياز حمل و نقل و ترافيك شهر و نظارت بر اجراي آنها.

6-ارائه پیشنهاد تعداد مورد نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی به مراجع ذ یصلاح .

7-بکارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اجرای اهداف سازمان .

8-انجام مطالعات مورد نیاز حمل و نقل درون شهری و به هنگام سازی ادواری

9-تهیه طرح ها و ارائه پیشنهاد برای جابجایی ایمن مسافر و کالا .

10- رعایت سیاستها ، استانداردها ، قوانین و مقررات برای حفظ محیط  زیست و کاهش مصرف انرژی در کلیه طراحی ها و راه کارهای اجرایی .

11-تدوین و اجرای برنامه های آموزش عمومی برای ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافیکی شهروندان با بهره گیری از سیاستهای آموزشی مصوب و همکاری دیگر دستگاهها .

12-مطالعات لازم براي شناخت نيازهاي حمل و نقل همگاني شهر و حومه از قبيل تهيه نقشه
شبكه خطوط جديد و يا اصلاح مسير خطوط موجود و يا تعداد آنها در داخل شهر و حومه
با در نظر گرفتن طول و مسير خطوط بر حسب نيازمنديها و بازدهي كار و همچنين
تشخيص و اعلام اولويتهاي خطوط شبكه با توجه به تمركز جمعيت و بمنظور ارائه
خدمات مطلوب و بررسي نحوه تخصيص هر يك از سيستمهاي ناوگان حمل و نقل
همگاني به خطوط مورد نياز.

13-مطالعات لازم براي احداث و يا تكميل پايانه هاي مسافربري و افزايش، كاهش و يا اصلاح
مسير خطوط در داخل شهر و حومه و بررسي نحوه تخصيص مطلوب ناوگان به خطوط
محدوده خدمات رساني سازمان

14-صدور و تمديد و لغو پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاكسي
(پروانه تاكسيراني) از طريق سازمان براساس مفاد آئين نامه تصويبي و دستورالعملهاي
صادره از وزارت كشور

15-بالا بردن سطح دانش و كارائي پرسنل سازما ن و رانندگان كليه وسائط نقليه عمومي علي الخصوص در نحوه برخورد با مسافرين


تماس با ما: شهرداری شاهدشهر سازمان حمل و نقل
021-65445171
021-65445170


googleanaletics