مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شاهدشهر

داود صالحی

تحصیلات: لیسانس شهرسازی

googleanaletics