اعضا شورای اسلامی شاهدشهر
طالب فرهادی رئیس شورای اسلامی شاهدشهر
عباس قنبری نایب رئیس شورای اسلامی شاهدشهر

         

          علی پودینه منشی اول شورای اسلامی شاهدشهر
              

                                                                 
ابراهیم زارع عضو شورای اسلامی شاهدشهرمهدی بهمن زاده عضو
 شورای اسلامی شاهدشهر

googleanaletics