اعضا شورای اسلامی شاهدشهر
طالب فرهادی رئیس شورای اسلامی شاهدشهر
عباس قنبری نایب رئیس شورای اسلامی شاهدشهر

         

          علی پودینه منشی شورای اسلامی شاهدشهر
              

                                                                 ابراهیم زارع عضو شورای اسلامی شاهدشهر
 مهدی بهمن زاده عضو
 شورای اسلامی شاهدشهر

googleanaletics