اعضا شورای اسلامی شاهدشهراحمد حسنی نایب رئیس شورای اسلامی شاهدشهر
تحصیلات : دیپلم فنیمهدی بهمن زاده رئیس شورای اسلامی شاهدشهر
تحصیلات: کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

 

پیمان رستمی عضو شورای اسلامی شاهدشهر
تحصیلات : کارشناسی روانشناسیابراهیم زارع عضو شورای اسلامی شاهدشهر
نایب رئیس شوراهای اسلامی شهرستان شهریار

تحصیلات :کارشناسی جامعه شناسیحسین یاری عضو شورای اسلامی
تحصیلات : کارشناسی آموزش ابتدایی

googleanaletics