اعضا شورای اسلامی شاهدشهر
طالب فرهادی رئیس شورای اسلامی شاهدشهر
ابراهیم زارع نایب رئیس شورای اسلامی شاهدشهر

         

          علی پودینه منشی اول شورای اسلامی شاهدشهر
              

                                                                 عباس قنبری منشی دوم شورای اسلامی شاهدشهرمهدی بهمن زاده عضو
 شورای اسلامی شاهدشهر

googleanaletics