رئیس دفتر شهردار


محرم جعفری
تحصیلات: لیسانس مدیریت
در حال حاضر ؛ رئیس دفتر حوزه شهردار و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری
googleanaletics