شهرداران سابق شاهدشهر

غلامرضا محمدخانی
تاریخ انتصاب : از سال 1386 الی 1389

ایرج مرادبیگی
تاریخ انتصاب : از سال 1379 الی 1386

محمود نعمتیان
تاریخ انتصاب : از سال 1376 الی 1379


احمد زارع
تاریخ انتصاب : از سال 1392 الی 1397


مرحوم غلامرضا شهرانی
تاریخ انتصاب : از سال 1389 الی 1392

حامد سلمانی
تاریخ انتصاب : از سال 1397 الی 1400
googleanaletics