معاون اداری و مالی

رسول شریفیان
معاون اداری و مالی
تحصیلات :کارشناسی ارشد حقوق
سابقه فعالیت از سال 1383

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل تعیین می گردد. .1 نظارت بر کلیه امور اداری و مالی، خدماتی، تدارکاتی و پرسنلی منطقه .2 تنظیم بودجه سالیانه منطقه و پیش بینی اعتبارات و ملزومات مورد نیاز با همکاری مدیریت امور مالی شهرداری مرکز .3 نظارت بر حفظ و نگهداری اموال شهرداری منطقه و اتخاذ تدابیر الزم در این خصوص با همکاری اداره اموال شهرداری مرکز .4 تایید اسناد هزینه و امور مربوطه به حسابداری منطقه بر اساس دستور العمل های صادره .5 نظارت بر ممیزی امالک واقع در محدوده منطقه و تهیه شناسنامه برای هر ملک در اجرای مقررات قانون نوسازی و عمران شهری با هماهنگی مدیریت درآمد شهرداری مرکز .6 نظارت بر وصول درآمد نوسازی و سایر درآمدها برابر مقررات مربوطه و اختیارات تفویض شده و پیگیری امور مربوط به وصول درآمدها .7 انجام معامالت منطقه در حدود اختیارات مصوب با رعایت صرفه و صالح شهرداری و مقررات و دستورالعمل های مربوطه و نظارت بر واحد قراردادهای منطقه .8 حفظ ارتباط بین واحدهای تابعه منطقه با مدیریت های مختلف شهرداری و موسسات و ادارات و یا اشخاص حقیقی از لحاظ مکاتبات اداری .9 رسیدگی به تقاضای استخدامی کارکنان و پیشنهاد ترفیع و ارتقاء گروه و انتصاب کارکنان به مدیریت کارگزینی و تایید مرخصی کارکنان طبق مقررات و ضوابط و اختیارات تفویضی و ارزشیابی پرسنل .11 عضویت در کمیسیون معوض و گروه کارشناسان .11 نماینده شورای اسالمی شهر در کمیسیون های معامالت و تحویل .12 انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق و در حدود وظایف ارجاع می گردد
تماس با ما: دفتر معاونت اداری و مالی 65447183-021

googleanaletics