معاونت اداری و مالی

داود محمودی : معاون اداری و مالی

تحصیلات :

  • کارشناسی کشاورزی 

  • کارشناسی ژنتیک 

  • کارشناسی عمران

  • کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

googleanaletics