معاون خدمات شهر


روح الله شمسیان
تحصیلات:لیسانس حسابداری 
سابقه فعالیت از سال 1386
 

شرح وظایف معاونت :

 • تدوین ضوابط واگذاری رفت و روب و سایر خدمات شهری به پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای آنها
 • نظارت بر گردش کار و تشکیل مرتب ستادهای رفع سد معبر و برف روبی و پیشگیری از خطر سیل و امثالهم و پیگیری اجرای مصوبات و تصمیمات ستادهای مذکور از طرف واحدهای اجرایی شهر و مناطق شهرداری
 • برنامه ریزی و نظارت در حسن انتظام امور جمع آوری و معدوم نمودن حیوانات موذی و ولگرد 
 • پیگیری امور مربوط به تعطیل نمودن و انتقال کسبه و اسکان مشاغل مزاحم شهری به مناطق پیش بینی شده خاص)موضوع بند۲۰ماده۵۵قانون شهرداریها (با هماهنگی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل مزاحم
 • برنامه ریزی در جهت تهیه آئین نامه و تشکیل مدیریت بحران و پیشگیری و مقابله با حوادث شهری
 • هماهنگی با سایر ادارات و سازمانهای ذیربط در امور حوادث غیرمترقبه
 • برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبز
 • نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمانهای وابسته مربوطهاز نظر نیل به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آنها
 • نظارت بر گردش امور کمیسیونهای ذیربط در امور اجرایی شهر از قبیل کمیسیون بند۲۰ماده۵۵، کمیسیون ایمنی اماکن عمومی و ستادهای اجرائی خدمات شهری
 • نظارت بر حسن انتظام مسیلهای شهری و هماهنگی در جهت آماده سازی و استفاده بهینه از آنها
 • مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها
 • برنامه ریزی جهت ارائه بهینه و عادلانه خدمات شهری در سطح شهر
 • برنامه ریزی جهت تامین آرامستان های موردنیاز•همکاری در تهیه و بررسی و پیشنهاد بودجه، متمم و اصلاح آن در حوزه تحت سرپرستی
 • سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزش شهروندی در حوزه خدمات شهری
 • سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های ارتقای مشارکت، حمایت و همکاری شهروندان در امور خدمات شهری
 • سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های کاهش تصدی گری و افزایش مشارکت بخش خصوصی در امور خدمات شهری
 • سیاست گذاری ، برنامه ریزی، هماهنگی ونظارت بر گسترش زیرساخت ها و فراهم آوردن وسایل و امکانات مورد نیاز برای رشد و توسعه خدمات شهری
 • سیاست گذاری ، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری
 • سیاست گذاری و همکاری در زمینه نیازسنجی طرحهای مطالعاتی و پژوهشی شهروندان در امور خدمات شهری
 • سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت شهر اعم از جمع آوری و حمل، پردازش و دفع بهینه پسماندهای شهر
 • ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
 • نظارت بر برخورد با متخلفین مرتبط با مسائل شهری)مسدودین معابر و خلافکاران در ساخت و ساز (و دریافت احکام قضایی
 • نظارت بر برنامه های عملیاتی تعریف شده توسط زیرمجموعه ها به منظور تحقق اهداف، برنامه ها و سیاست های کلان تعیین شده
 • نظارت بر حسن انتظام امور مادیها و مسیلهای شهر و هماهنگی در جهت آماده سازی و استفاده بهینه از آنها
 • نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمانهای وابسته مربوط از لحاظ نیل به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آنها
 • نظارت بر حسن انجام امور و وظایف شهرداری ارتباط با بندهای ذیل ماده۵۵قانون شهرداریها و صدور دستورات لازم در هر یک از زمینه های مذکور نظارت بر فعالیتهای زیباسازی شهری
 • نظارت بر گردش امور کمیسیونهای ذیربط در امور اجرایی شهر از قبیل کمیسیون بند۲۰
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
 • استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات
 • پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فراینده
تماس با ما :دفتر معاونت خدمات شهر 65446585-021
googleanaletics