معاون عمرانی

داود محمودی : معاون امور عمرانی

تحصیلات :

 • کارشناسی کشاورزی 

 • کارشناسی ژنتیک 

 • کارشناسی عمران

 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

  شرح وظایف معاون امور عمرانی

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر اجرای کلیه فعالیت های عمرانی و بهسازی معابر، پارک ها، مستحدثات و ... در محدوده منطقه.
 • نظارت و اجرای پیاده رو سازی و تعمیر و مرمت پیاده روهای معابر عمومی در محدوده منطقه.
 • نظارت بر دیوارکشی زمینهای بایر موجود در منطقه با رعایت قوانین و مقرات جاری .
 • بررسی و امضاء صورت وضعیت های پیمانکاران برابر قوانین و مقررات .
 • پیگیری سایر پروژه های عمرانی پیش بینی شده در محدوده منطقه.
 • اهتمام به تعمیر و نگهداری ابنیه و تأسیسات پل های عابر پیاده، پلهای همسطح و غیر همسطح، جداول، رفوژها، ساختمان ها و مستحدثات در محدوده منطقه.
 • نظارت بر احداث کلیه طرح های ترافیکی و تسهیلات عبور و مرور در محدوده منطقه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

گزیده ای از فعالیت ها و دستاوردهای حوزه معاونت عمران در سال جاری .pdf


googleanaletics