معاون فنی و شهرسازی

 

محسن وحید راد
تحصیلات: کارشناسی ارشد عمران


شرح وظایف معاونت شهرسازی و معماری

· تدوین هدفها، سیاستها، برنامه های جامع نظام شهرسازی و معماری و تجدید نظر در آن با توجه به احتیاجات فعلی و آتی

· به هنگام نمودن مستمر برنامه ها و طرحهای مربوط به شهرسازی و معماری

· استفاده از روشهای نوین مدیریت جهت استقرار سیستم کارآمد اداری

· ارتقاء انگیزش کارکنان جهت دستیابی به اهداف سازمانی مورد نظر

· برگزاری جلسات دوره ای برای بررسی مشکلات موجود در سیستم و یافتن راهکار برای حل مشکلات

· ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف

· انتصاب نیروی انسانی مجرب حوزه شهرسازی و معماری در ستاد مرکز و مناطق، متناسب با نیاز، توانایی و تخصص

· بازنگری و بروزرسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی به نحوی که تقسیم کار به درستی صورت پذیرد و عدالت اداری اجرا شود

· نظارت بر روند تهیه بودجه و متمم و اصلاح آن در حوزه شهرسازی و معماری

· بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط حوزه تحت سرپرستی

· بررسی و تحلیل مشکلات و موارد پیش آمده با توجه به آمار و اطلاعات واقعی و تصمیم گیری بر اساس آن

· بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرح های اجرائی و تفصیلی واصله از مناطق یا سایر واحدها و سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری

· نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری

· نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب و قوانین و دستورالعمل های مربوطه

· نظارت و سیاستگذاری در خصوص تامین سرانه و زیرساخت های شهری

· نظارت و سیاستگذاری بر روند تهیه طرح های شهری از جمله طرح های ساختاری-راهبردی، تفصیلی، موضوعی و موضعی و...

· نظارت مستمر بر حسن اجرای نقشه های جامع و تفصیلی و ارائه پیشنهادات لازم در ارتباط با ایجاد تغییرات در آن بطور اصولی و منطقی

· نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمانهای وابسته مربوط از لحاظ نیل به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آنها

· نظارت عالی بر بررسی و انتخاب مشاور ذیصلاح جهت تهیه طرح های معماری و شهرسازی

· ایجاد هماهنگی و بسترسازی مناسب در حوزه های زیرمجموعه به منظور ایجاد انسجام در کلیه اطلاعات تولیدی در وضع موجود

· نظارت بر پاسخگویی سریع و تسهیل گردش کاری ارباب رجوع

· تدوین و ابلاغ بخشنامه های جدید به سازمان ها و مناطق جهت اقدام و اجرا

· برگزاری جلسات کمیته های فنی به منظور ایجاد وحدت رویه

· مشارکت با مجامع علمی و تخصصی داخلی و خارجی در زمینه ارتقاء توان تخصصی حوزه شهرسازی و معماری

· بهره گیری از شیوه های نوین جهانی و بروز رسانی و ارتقاء توان علمی معاونت شهرسازی و معماری از طریق شرکت در سمینارها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها و دوره های تخصصی ملی و بین المللی

· استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات

· پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
 

googleanaletics