معرفی شهردار شاهدشهر

نام و نام خانوادگی : حامد سلمانی

تحصیلات : کارشناسی ارشد شهرسازی

سوابق : شهردار ناحیه جعفریه ( 94-93) شهردار ناحیه وائین ( 95-94 ) شهردار منطقه امیریه ( 97-95 ) در شهرداری شهریار
مشاور اداره بازرسی شهرداری شهریار
کارشناس امور قراردادهای معاونت فنی و عمرانی شهرداری شهریار
مسئول صدور پروانه و امور مهندسین ناظر شهرداری ناحیه وائین شهریار
شهردار شاهدشهر ( 97 تا کنون )

googleanaletics