معاون خدمات شهر


مجنون نظیفی همپا
 

سابقه فعالیت در شهرداری از 1379