معاون فرهنگی و اجتماعی


سرکار خانم ثریا افشار
تحصیلات: کارشناسی روانشناسی​